Disclaimer

Privacy cliënten, medewerkers en betrokkenen
De Zellingen wil graag de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en betrokkenen beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van privacy regels, zodat we nu en in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.
» Lees hier onze privacy verklaring

Privacy sollicitanten
De Zellingen vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer jij bij De Zellingen solliciteert, verwerkt De Zellingen jouw persoonsgegevens daarom conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan alle handelingen die De Zellingen met jouw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.
» Lees hier de privacy verklaring voor sollicitanten

Aansprakelijkheid
De Zellingen is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan De Zellingen jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Niets uit de inhoud van de deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Zellingen.

Externe links
De Zellingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van websites waarnaar vanaf de eigen website wordt gelinkt. De Zellingen draagt zodoende ook geen verantwoordelijkheid wat betreft de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Interne links
Linken naar pagina’s van de website van De Zellingenwebsite is toegestaan, mits de goede naam van De Zellingen daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van De Zellingen wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het De Zellingen logo is alleen toegestaan na toestemming van De Zellingen.  Linken naar specifieke pagina's binnen de website is toegestaan, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd dan wel aan verandering onderhevig.

Cookies
Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.
Bron: Rijksoverheid

Net als de meeste andere websites maakt ook deze website gebruik van diverse cookies. Het grootste deel is functioneel of analytisch van aard. Ze helpen om de site beter de laten werken en om anonieme gegevens te verzamelen, zoals bezoekers aantallen.

Als u op akkoord klikt in de cookiemelding of als u doorgaat met het gebruik van de website, gaat u akkoord met het plaatsen en uitlezen van cookies door www.zellingen.nl.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u dit aangeven in de instelling van uw browser. Gezien de grote diversiteit in browsers verwijzen we u naar de informatiepagina of instellingen van uw browser voor het aanpassen van uw cookievoorkeuren en de optie om bestaande cookies van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.