Zorg en ondersteuning

Informatie over de ondersteuning, zorg en verpleging die u krijgt in Rijckehove, van het zorgleefplan en medicatie tot informatie over onze zorgmedewerkers, artsen en behandelaren.

Arts en behandelaren

In Rijckehove wordt de medische zorg voor de verpleeghuiscliënten gecoördineerd door de specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er ook diverse behandelaren in huis. Op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde kan fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, maatschappelijk werk, een psycholoog of bijvoorbeeld een diëtiste worden ingeschakeld wanneer u een ZZP met behandeling heeft.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV'er)

De EVV’er is voor u en uw naasten het eerste aanspreekpunt op de afdeling. U kunt bij hem/haar terecht met vragen op het gebied van de zorgverlening en het maken van afspraken voor in het zorgplan. Ook is de EVV’er verantwoordelijk voor de continuïteit van uw zorgverlening.

Familienet

Via Familienet delen onze medewerkers berichten, foto's en video's via een veilige persoonlijke pagina, om familie op de hoogte te houden van belangrijke en mooie momenten in het dagelijks leven van onze bewoners. Wilt u gebruik maken van Familienet, dan kunt u dit aangeven bij de zorgmedewerkers op de afdeling waar uw naaste verblijft.

Geestelijke verzorging

Opname in een verpleeghuis kan u uit balans brengen en roept vaak veel vragen op. De geestelijke verzorgers van Rijckehove zijn beschikbaar voor alle cliënten, ongeacht hun levenbeschouwelijke achtergrond. Zij luisteren, denken mee en begeleiden bij vragen en zorgen die deze levensfase met zich meebrengen. Alles wat u met hen in vertrouwen bespreekt, valt onder hun beroeps- en ambtsgeheim.

Indien gewenst kunnen ook uw familieleden een beroep op de geestelijke verzorgers. Kamer E-118 van de geestelijke verzorgers is te vinden op de eerste verdieping (vlakbij de kapper). Ze zijn ook bereikbaar via telefoonnummer 010 - 266 57 69 en e-mailadres geestelijkeverzorging@zellingen.nl. U kunt ook via uw eigen afdeling naar hen vragen.

Iedere maand wordt er een bijbelontmoetingsgroep voor dementerende cliënten gehouden onder leiding van een geestelijke verzorger. Dit is op de vierde woensdagmiddag van de maand. Plaats en tijd in overleg.

Ook is er in de Muziekhof een maandelijks muziekuur voor alle bewoners. Een afwisseling van klassieke muziek en christelijke liederen. Data worden via flyers bekendgemaakt. Vrijwilligers halen u graag op en brengen u na afloop weer terug.

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Mantelzorgers worden naast professionele zorgverleners en vrijwilligers gezien als partners in de zorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers hierbij ondersteuning op maat krijgen. Het als mantelzorger doen van activiteiten vindt plaats op vrijwillige basis, de mantelzorger moet het willen en kunnen. De Zellingen stimuleert mantelzorgers actief een bijdrage te leveren aan de zorg voor de cliënt. Uw partner of familielid kan u als mantelzorger begeleiden bij sociale activiteiten zoals het bezoeken van een activiteit of buiten wandelen, helpen bij praktische zaken zoals het begeleiden bij een doktersbezoek en ondersteunen bij de maaltijd.

In afgesproken situaties kan de mantelzorger hulp bieden bij de persoonlijke verzorging zoals het helpen bij het aantrekken van steunkousen. Wanneer een cliënt wordt opgenomen in een zorgcentrum of verpleeghuis gaat het vooral om activiteiten die de mantelzorger voor de opname ook gewend was te doen.

Ondersteuning tijdens het mantelzorgproces

Ondersteuning is er in de vorm van lotgenotencontact op familieavonden, informatie- en themabijeenkomsten of een gesprek met de EVV’er of zorgcoördinator. De mantelzorger kan ook telefonisch contact opnemen met de coördinator van het steunpunt Mantelzorg Buurtkracht via telefoonnummer 010 - 264 02 20.

Medicatie

U krijgt op de juiste tijden van een bevoegde medewerker de juiste medicatie op de juiste wijze aangereikt of toegediend. Wanneer u er nog toe bekwaam bent, heeft u de medicatie in eigen beheer. Dit doet u aan de hand van een actueel medicatieoverzicht.

Opname in het ziekenhuis

Wanneer u in Rijckehove woont en wordt opgenomen in het ziekenhuis dan wordt uw bed vrijgehouden zolang het ziekenhuis niet heeft aangegeven dat u niet meer terugkomt. Het bed wordt geregistreerd op de ZZP die u voor de ziekenopname had. Mocht de ZZP-indicatie wijzigen gedurende de opname in het ziekenhuis dan zal vanaf de afgiftedatum de nieuwe indicatie gelden. De nieuwe indicatie moet wel passend zijn binnen de locatie en de doelgroep. Mocht de nieuwe indicatie aanleiding zijn om te verhuizen dan gebeurt dit in overleg met u, het ziekenhuis en Cliëntservice De Zellingen.

Wanneer u in Rijckehove revalideert en wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt het bed 24 uur vastgehouden.

 

 

 

 

 

 

Overlijden

Rijckehove heeft geen eigen rouwkamer. Na het overlijden wordt er door de eerste contactpersoon contact gezocht met een uitvaartonderneming naar keuze. Bij overlijden moet u er op kunnen vertrouwen dat uw wensen respectvol worden uitgevoerd. U kan wensen hebben op het gebied van de laatste verzorging, opbaren en afscheid nemen. Het is belangrijk dat deze wensen bekend zijn bij uw EVV’er. U bent vrij om te kiezen voor een eigen organisatie op het gebied van uitvaartzorg. Wanneer er op dit gebied geen voorkeur is, dan maakt Rijckehove voor de laatste verzorging gebruik van Mortalitas.

Kosten voor uitvaartzorg kunnen niet worden gedeclareerd bij De Zellingen of een ziektekostenverzekering, wel bij een eventuele uitvaartverzekeraar of via een uitvaartdeposito.

Overplaatsing

Het overplaatsen naar een andere afdeling kan overwogen worden indien medische of gedragsmatige aspecten dit noodzakelijk maken. Wanneer de herindicatie binnen is en er plaats is op een andere afdeling binnen Rijckehove kan de overplaatsing plaatsvinden.

Specialist Ouderengeneeskunde

U heeft een vaste behandelend arts. Wie dit is krijgt u te horen tijdens het opnamegesprek. Elke verpleegafdeling heeft daarnaast ook een eigen afdelingsarts. De naam van de arts is te vinden op het prikbord van de afdeling. Hierop is tevens het telefonisch spreekuur voor vertegenwoordigers voor vragen aan de afdelingsarts te vinden. Voor meer informatie kunt terecht bij uw EVV’er of woonzorgmanager van de afdeling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk binnen Rijckehove en we zijn dan ook blij dat we op een groot aantal een beroep kunnen doen. Vrijwilligers ondersteunen bij diverse activiteiten die wekelijks georganiseerd worden of geven extra aandacht aan cliënten en helpen op de huiskamers. Vrijwilligers zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven in Rijckehove.

Vrijwiligers zijn er nooit genoeg. Mocht u iemand weten die interesse heeft in vrijwilligerswerk, dan kunt u dat doorgeven aan onze vrijwilligerscoördinator Ellen Brand via telefoonnummer 010 - 266 80 46 of via e-mailadres ellen.uitbeijerse@zellingen.nl.

Woonzorgmanager

De woonzorgmanager is als leidinggevende verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de afdeling, bewaakt en verbetert de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en is bij afwezigheid van uw EVV’er het contactpersoon.

Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst zijn wederzijdse rechten en plichten geregeld en zijn voorwaarden opgenomen over de zorgverlening, wettelijke vertegenwoordiging, informatievoorziening, persoonlijke levenssfeer, wonen en dienstverlening en overige aanvullende bepalingen, zoals kosten, klachten en het opzeggen van de overeenkomst. Clïentservice De Zellingen of uw EVV’er bespreekt met u de zorgovereenkomst. Vervolgens wordt gevraagd de zorgovereenkomst te ondertekenen. Eén exemplaar is voor u en het andere exemplaar wordt bewaard in uw zorgdossier op de afdeling.

 

Zorgleefplan

Het zorgleefplan is het plan waarin de wederzijdse afspraken tussen u en de zorgverlener staan vastgelegd. Deze afspraken gaan over de bijdragen die u zelf, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers leveren aan de kwaliteit van leven. Uitgangspunt van het zorgleefplan is dat de afspraken zo goed mogelijk aansluiten op uw specifieke wensen en behoeften en is erop gericht de regie te behouden/herwinnen. Iedereen is anders en daarom u een eigen en uniek zorgleefplan waarin uw wensen, behoeften en afspraken over de zorgverlening en ondersteuning zijn opgenomen. Het zorgleefplan wordt minimaal twee keer per jaar met u geëvalueerd in het Zorgleefplangesprek.

 

Zorgleefplangesprek

Het zorgleefplangesprek is een periodieke bespreking tussen verschillende disciplines met u en uw EVV’er. Het zorgleefplan is het uitgangspunt van dit gesprek (evaluatie). Samen met u of uw vertegenwoordiger (en eventueel de contactpersoon) bespreken we tijdens het zorgleefplangesprek hoe het wonen, de zorg, het welzijn en eventueel de behandeling bevallen. Bij een dergelijk overleg kunnen deskundigen u kunnen ondersteunen, zoals de specialist ouderengeneeskunde of de fysiotherapeut, aanwezig zijn. Ter voorbereiding van het zorgleefplangesprek is het belangrijk om het zorgleefplan op te vragen en te lezen.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie biedt verschillende alarmeringsmogelijkheden met maatwerk per cliënt. Uitgangspunt is dat alle zorgtechnologie in principe uit staat. Zorgtechnologie wordt alleen ingezet als het echt nodig is en alle betrokkenen (cliënt en of vertegenwoordiger, woonzorgmanager en de arts) hiermee akkoord zijn. Indien er aanleiding is om zorgtechnologie in te gaan zetten wordt multidisciplinair een afweging gemaakt en besluit genomen, waarbij de cliënt/vertegenwoordiger, arts en woonzorgmanager betrokken zijn. Het inzetten van zorgtechnologie moet voordeel bieden, zoals meer zelfstandigheid of meer veiligheid voor de cliënt.

Zorgtechnologie bestaat uit drie verschillende alarmeringsmogelijkheden:

1.  Een halszender
Hiermee kan een cliënt zelfstandig alarm maken.

2.  Een dwaalzender
Hiermee heeft een cliënt bewegingsruimte en vrijheid, maar er wordt alarm gemaakt als de cliënt bijvoorbeeld bij de lift of buitendeur komt.

3.  Passieve alarmen
Zoals onrust in bed, uit bed gaan en de kamer verlaten.

Elke kamer is voorzien van een slimme optische sensor (SOS: lijkt op een plafonnière). Er kunnen, na het zorgvuldig volgen van vastgelegde procedures, alarmen worden aangezet. De SOS vangt deze alarmen op. De zorgmedewerkers zijn uitgerust met een smartphone, waarop deze alarmmeldingen binnen komen. Bij de alarmen van de halszender is het mogelijk dat de medewerker een spreek-luisterverbinding maakt met de cliënt.

Bij de passsieve alarmen wordt een kort anoniem beeldfragment gemaakt van de alarmsituatie. De medewerker kan dit fragment op de smartphone bekijken en eventueel actie ondernemen. Het anonieme beeldfragment wordt 24 uur bewaard, zodat eventueel multidisciplinair het alarmfragment geanalyseerd kan worden. Na 24 uur wordt het fragment automatisch verwijderd.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel met 010 - 284 33 00 of stel uw vraag hieronder.

Wij helpen u graag verder!

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.