Kwaliteit en zekerheid

Wij streven ernaar om u de hoogste kwaliteit dienstverlening te kunnen leveren. Daarnaast bieden we u veiligheid en zekerheid middels onze zorgtechnologie en door diverse programma's rondom calamiteiten in te regelen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Omdat u langdurig in een verpleeghuis verblijft, kunt u zich desgewenst door De Zellingen laten verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid tegen voorwaarden die gebruikelijk zijn bij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering kent geen eigen risico.

Ter voorkoming van mogelijke misverstanden wordt er op gewezen, dat u aan deze verzekeringen geen rechten kunt ontlenen wanneer u niet aan de verzekering deelneemt en/of de premie niet betaalt. Eventuele schades komen dan voor uw eigen rekening. Indien u gebruik wilt maken van deze verzekering verzoeken we u het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij uw EVV'er.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De Zellingen draagt zorg voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bij een calamiteit is het van belang dat u de instructies opvolgt. Rijckehove heeft een BHV locatie- en ontruimingsplan waarin beschreven staat wat de medewerkers, de brandweer en andere hulpdiensten moeten doen bij een (dreigende) calamiteit.

Het gebouw heeft een eigen brandmeldcentrale welke aangesloten is op de alarmcentrale van de brandweer om de risico’s zo klein mogelijk te houden. In het hele gebouw en dus ook in alle cliëntenkamers zijn brandmelders bevestigd. Als er rookontwikkeling of brand is, gaat het brandalarm af en vallen er op verschillende plaatsen in het gebouw branddeuren automatisch dicht.

Soms wordt een brandoefening georganiseerd. Uiteraard is dit altijd onverwacht; cliënten en medewerkers zijn hiervan dan ook niet op de hoogte. Het is niet toegestaan om obstakels zoals (rol)stoelen, rollators, etc. te plaatsen in de gangen, omdat deze als vluchtwegen gebruikt moeten kunnen worden.

Cliëntenraad

De Zellingen vindt het belangrijk dat alle cliënten zeggenschap hebben. Via de cliëntenraad kan iemand meepraten en meedenken over allerlei zaken die voor de cliënt van belang zijn.

Taken van de cliëntenraad:

  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten;
  • Het bijdragen aan het welbevinden van cliënten en de goede leefsfeer in huis;
  • Het bevorderen van de communicatie tussen de cliënten en het management;
  • Het meedenken over zaken die belangrijk zijn voor de cliënten.

Contact cliëntenraad
Telefoon: 010 - 266 57 57 (locatiesecretariaat van Rijckehove)

Financieel contactpersoon

Als u zelf niet meer in staat bent om op een goede en verantwoorde manier de financiën te regelen of dit zelf niet meer wil, kan u iemand vragen dit over te nemen. Degene die dan uw financiële zaken regelt noemen we de financieel contactpersoon. Voor het aanstellen van een financieel contactpersoon hoeft u niet wilsonbekwaam te zijn. U kan zelf bepalen of u een financieel contactpersoon aanstelt (bijvoorbeeld bij ziekte) U kan zelf een financieel contactpersoon aanstellen. Ook kan de rechter een persoon aanstellen die de financiële zaken regelt. Dit heet dan officieel de bewindvoerder.

In de praktijk komt het het meeste voor dat u zelf een financieel contactpersoon aanwijst. Ook kan uw familie dit in overleg besluiten als u wilsonbekwaam bent (en dit officieel door de arts is vastgesteld).

Wanneer u wilsonbekwaam bent en niet meer in staat de financiën te regelen en er familieleden ontbreken of wensen niet als zodanig op te treden dan zal de zorgaanbieder uw familie verzoeken om de rechter een bewindvoerder aan te laten stellen. Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen, dan kan de zorgaanbieder zelf een verzoek indienen om een bewindvoerder aan te laten stellen. Bij bewindvoering wordt officieel door de rechter een bewindvoerder aangesteld die de financiële zaken van de cliënt behartigt. Voor de behandeling van de aanvraag voor bewindvoering moet griffierecht betaald worden. Meer informatie over bewindvoering en de aanvraag daarvan zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap.

Inboedelverzekering

De Zellingen zorgt desgewenst voor verzekering van uw inboedel. De inboedel is dan tegen de gebruikelijke risico’s van brand, waterschade en diefstal verzekerd. Bij diefstal is van belang dat er sprake moet zijn van braakschade, alleen als er is ingebroken wordt de schade vergoed. Bij verblijf in Rijckehove is de inboedel verzekerd tot gemiddeld € 5.000,-. Met gemiddeld wordt bedoeld dat een beperkte onderverzekering niet leidt tot vermindering van de schade uitkering.

Voor de inboedelverzekering geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. In het verzekerde bedrag is tot een maximum van € 2.500,- aan kostbaarheden (geld, sieraden en horloges) opgenomen. Sieraden etc. moeten gedragen worden. Hiervoor geldt echter dat schade als gevolg van vermissing en/of verdwijning is uitgesloten tenzij het door de verzekeraar is geaccepteerd. De daarmee samenhangende verhoging van het verzekerde bedrag wordt tegen de dan geldende premies aan u in rekening gebracht. De premie daarvoor is apart op te vragen. Deze verzekering kan worden aangevraagd via het formulier aanvullende diensten. De kosten van deze verzekering worden dan d.m.v. automatische incasso aan u doorberekend.

Klachtenregeling

Om zorgvuldig met uw klacht om te gaan, hebben we een klachtenregeling opgesteld. We adviseren om uw klacht in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. Leidt dit niet tot een oplossing of denkt u dat uw klacht op een andere manier moet worden behandeld, dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Wij gaan zorgvuldig met uw klacht om en zullen op een zo kort mogelijke termijn contact met u opnemen. Een bemiddelaar zal vervolgens proberen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost en berust u zich hier niet in, dan kunt u het geschil voorleggen aan een klachtencommissie. De contactgegevens van diverse klachtencommissies staan vermeld in bijlage 1 van de Klachtenregeling van De Zellingen.

Kwaliteitstoetsing (HKZ)

Alle locaties van De Zellingen hebben het HKZ-keurmerk. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De Zellingen heeft het werk zodanig op orde, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Meer informatie over het HKZ- keurmerk is te vinden op www.hkz.nl.

Melding Incidenten Cliënten (MIC)

Ieder incident, een ongeval waarbij u lichamelijk of geestelijk letsel oploopt of had kunnen oplopen, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten daarvan, moet door ons worden gemeld. Dit geldt ook voor gevaarlijke situaties, een situatie waarbij u mogelijk letsel zou kunnen oplopen, zonder dat dit daadwerkelijk gebeurd is, een bijna incident. Om te voorkomen dat in de toekomst weer eenzelfde incident plaatsvindt, is het belangrijk dat deze incidenten en bijna-incidenten gemeld worden bij uw EVV’er of verzorgende op de afdeling.

Schade aan uw eigendommen

Wanneer door toedoen van een medewerker van De Zellingen schade ontstaat aan uw eigendommen zal die schade - al dan niet via de verzekering - aan u worden vergoed. De Zellingen is immers verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Van aansprakelijkheid is echter alleen sprake wanneer De Zellingen aanwijsbaar nalatig is geweest. Alleen het gegeven dat u (of uw relatie) iets kwijt is of dat één van de eigendommen is beschadigd houdt nog niet in dat dit De Zellingen kan worden verweten.

In geval van vermissing van of schade aan uw eigendommen dient u derhalve aannemelijk te maken dat De Zellingen nalatig is geweest als er jegens De Zellingen een claim wordt ingediend. Zonder een deugdelijke onderbouwing van de claim (bijvoorbeeld door middel van het overleggen van een aankoopbewijs) zal deze niet in behandeling worden genomen. Bij de vergoeding van schade wordt uitgegaan van de dagwaarde van het desbetreffende artikel. Als u aanspraak kan maken op (gedeeltelijke) vergoeding van de schade door een andere verzekering (bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering) wordt die vergoeding op het schadebedrag in mindering gebracht. Rijckehove is niet aansprakelijkheid voor de vermissing van kostbaarheden, sieraden, geld of geldswaardige papieren.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor u, uw wettelijk vertegenwoordigers, mantelzorgers en nabestaanden en kan worden geraadpleegd bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk een emotionele lading hebben; u wil gehoord worden, maar (nog) geen klacht indienen. De vertrouwenspersoon luistert graag naar uw verhaal. Ook uw familie is van harte welkom bij het gesprek.

De vertrouwenspersoon is partijdig. Dat wil zeggen dat ze naast u staat en fungeert als klankbord. Ze luistert, verheldert en verwijst u, indien nodig of gewenst, door naar medewerkers van De Zellingen die u verder kunnen helpen. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon u ook begeleiden bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Telefoon: 06 - 49 87 93 31
E-mail: vertrouwenspersoon@zellingen.nl
Post: Vertrouwenspersoon De Zellingen, Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon neemt geen actie buiten u om en bespreekt met u de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen.

Waarderen van onze zorg

Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze zorg en vinden het dan ook fijn als u de moeite neemt om onze zorg te waarderen. Complimenten, klachten, verbeterpunten; wij kunnen met uw feedback onze zorg verbeteren en u helpt een ander bij het maken van een keuze voor een professionele zorgverlener. U kunt onze zorg op locatie Rijckehove waarderen op www.zorgkaartnederland.nl.

Ziektekostenverzekering

Omdat een eventuele opname in het ziekenhuis niet onder de Wlz is verzekerd, moet u uw ziektekostenverzekering voortzetten. Als u definitief gaat verblijven in Rijckehove kan het voor u wel interessant zijn het verzekerd pakket aan te passen, omdat sommige onderdelen van de ziektekostenverzekering (afhankelijk van waar u verblijft) al via de Wlz verzekerd kunnen zijn. Het is van belang dat u hierover uw polisvoorwaarden raadpleegt.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel met 010 - 284 33 00 of stel uw vraag hieronder.

Wij helpen u graag verder!

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.