Huisregels

Komt u bij ons wonen, dan verzoeken we u om onze huisregels na te leven. Deze huisregels zijn bedoeld om het wonen op Rijckehove voor iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Afval en duurzaamheid

De Zellingen zet zich in voor een duurzaam milieu. Voor zover mogelijk scheiden wij het afval. Glas, plastic en papier moeten worden weggegooid in de daarvoor bestemde centrale afvalbakken. Klein chemisch afval kan ingeleverd worden bij de technische dienst.

Aansluiten van eigen apparatuur

Het door u gebruiken van elektrische apparaten in de kamer is toegestaan, mits deze apparaten aan de geldende veiligheidseisen voldoen en technisch in orde zijn. Zonder schriftelijke toestemming van de technische dienst van De Zellingen mag geen gebruik worden gemaakt van elektrische apparatuur met een vermogen van meer dan 1,5 kilowatt.

Bereikbaarheid locatie

Telefoon:010 - 266 57 57
E-mail: rijckehove@zellingen.nl

Telefonische bereikbaarheid
Rijckehove algemeen:
07.00 - 21.00 uur


Verpleegafdelingen   
11.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur

‘s Avonds zijn de zorgafdelingen alleen voor spoedvragen bereikbaar.

Bezoektijden revalidatieafdelingen:
15.00 - 17.00 uur en 18.30 - 20.00 uur

Familie en vrienden zijn altijd van harte welkom om langs te komen. Tussen 07.00 uur en 21.00 uur is Rijckehove vrij toegankelijk. Komt u buiten openingstijden, dan verzoeken wij u om gebruik te maken van uw Zellingen servicepas.

 

Bezoek ontvangen

Wanneer u verblijft op één van onze verpleegafdelingen bent u vrij in het ontvangen van bezoek wanneer u dat wilt. De bezoektijden voor onze revalidatieafdelingen zijn van 15.00 - 17.00 uur en 18.30 - 20.00 uur. Wanneer bezoek buiten onze openingstijden van 07.00 tot 21.00 uur langs wil komen, dan zijn de entrees voor uw veiligheid gesloten. Bezoek kan dan binnenkomen door gebruik te maken van de Zellingen servicepas.

Aanbellen kan ook, maar omdat onze medewerkers bezig kunnen zijn met het verzorgen van cliënten, is het mogelijk dat men dan even geduld moet hebben. Om onze zorgmedewerkers zo min mogelijk te storen, verzoeken wij daarom om zo min mogelijk aan te bellen en vooral gebruik te maken van de Zellingen servicepas.

Brandveiligheid

U mag geen handelingen verrichten die brandgevaarlijk zijn. Met het oog op de brandveiligheid is het niet toegestaan petroleum, spiritus, benzine e.d. evenals tot vloeistof verdichte gassen in de kamer te hebben. Het door u gebruiken van elektrische apparaten in de kamer is toegestaan, mits deze apparaten aan de geldende veiligheidseisen voldoen en technisch in orde zijn. Zonder schriftelijke toestemming van de technische dienst van De Zellingen mag geen gebruik worden gemaakt van elektrische apparatuur met een vermogen van meer dan 1,5 kilowatt.

Kosten die worden gemaakt om defecten te herstellen aan de installatie als gevolg van ondeugdelijke apparatuur kunnen in rekening worden gebracht. Het branden van kaarsen en dergelijke en het afsteken van vuurwerk is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Wij adviseren u om brandvertragende materialen te gebruiken/toe te passen.

Communicatie (mededelingen)

Op Rijckehove hangt een mededelingenbord in de gang naast het trappenhuis. Hierop is diverse informatie te vinden over bijvoorbeeld de activiteiten binnen Rijckehove.

Voor informatie over onder andere de dienstdoende EVV’er, behandelend arts of vertrouwenspersoon kunt u kijken op het prikbord op de afdeling.

Huisdieren

De verzorging van uw huisdier valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Zellingen en haar medewerkers. Wanneer het hebben van een huisdier volgens de zorgmedewerkers onverantwoord is of wordt, dan verzoeken we u om op zo'n kort mogelijke termijn een ander adres voor uw huisdier te vinden.

Regels voor het houden van huisdieren:

  • De verzorging van uw huisdier is uw eigen verantwoording;
  • Uw huisdier mag geen hinder voor anderen opleveren;
  • Bij ziekte moet u diergeneeskundige hulp inschakelen, kosten hiervoor zijn voor eigen rekening;
  • Schade of kosten veroorzaakt door uw huisdier moet u vergoeden;
  • Uw huisdier moet vrij zijn van ongedierte;
  • Buiten uw kamer mag het huisdier niet los;
  • Het restaurant is niet toegankelijk voor huisdieren.
     
Inrichting van uw kamer

De kamers worden standaard opgeleverd met vloerbedekking, gordijnen, vitrage, een bed, een stoel, een kast en verlichting. U heeft de mogelijkheid om ook eigen spullen - zoals foto’s, schilderijen en beeldjes - mee te nemen. Klein meubilair - zoals een krukje of een kastje - kunt u ook meenemen.

Schilderijen en/of foto’s kunt u aan de daarvoor bestemde rails ophangen. Er mogen geen gaten worden geboord in de kamers, ook niet door onze technische dienst. 

Voor werkzaamheden die van technische aard zijn, verzoeken we u om de technische dienst van De Zellingen in te schakelen. Dit in verband met de vele leidingen in de muren van de kamers.

Maaltijden

De warme maaltijden worden op vastgestelde tijden geserveerd. Er wordt gewerkt met een systeem van componentkeuze. De keuze voor de warme maaltijd kunt u doorgegeven via een menukeuzelijst. Deze wordt wekelijks aan u uitgereikt.

Dieetwensen kunt u kenbaar maken bij de EVV’er. Complimenten en/of klachten kunt u doorgeven aan de voedingsassistent op de afdeling of aan medewerkers van het restaurant.

Persoonlijke eigendommen

Van medewerkers van De Zellingen wordt verwacht dat zij betrouwbaar en zorgvuldig omgaan met uw eigendommen. Mochten er op uw verzoek eigendommen bij De Zellingen in beheer worden gebracht, dan worden hierover afspraken met u gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan en op de daarvoor ontwikkelde formulieren.

De Zellingen is alleen aansprakelijk als De Zellingen (of een medewerker van De Zellingen) nalatig heeft gehandeld. Wanneer u of uw familie De Zellingen aansprakelijk wilt stellen, dan verzoeken we u om bewijzen of duidelijke aanwijzingen van nalatig handelen te overleggen.

Wij verzoeken u om zo min mogelijk waardevolle spullen en geld mee te brengen in verband met het mogelijk zoekraken ervan. Om vermissing te voorkomen verzoeken wij u om uw eigendommen - zoals gehoorapparaten en brillen - te merken.

Post en pakketjes ontvangen en versturen

Aangetekende stukken kunnen wij niet voor u in ontvangst nemen; u of uw zaakwaarnemer dient hiervoor zelf te tekenen.

Uitgaande post kunt u deponeren in de rode brievenbus bij de ingang. Als u een pakketje wilt versturen of retourneren, dan dient u dit zelf te regelen.

Privacy en bescherming persoonsgegevens

De Zellingen respecteert en beschermt uw autonomie en persoonlijke levenssfeer.

U heeft recht op inzage in uw zorgdossier. Niemand anders dan u of uw vertegenwoordiger en de hulpverleners die bij uw zorg en behandeling betrokken zijn, hebben het recht het dossier in te zien. Alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, mogen anderen het inzien.

Zonder toestemming mogen er geen beeldopnamen worden gemaakt waarop cliënten, medewerkers en vrijwilligers herkenbaar in beeld komen. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wilt maken van een gesprek met één van onze medewerkers, dan dient u dit vóór het gesprek kenbaar te maken. Zonder toestemming mag u geen geluidsopnamen van een gesprek met één van onze medewerkers openbaar maken.

In de zorgovereenkomst van De Zellingen staat verder omschreven hoe we omgaan met uw privacy en persoonsgegevens (Algemene leveringsvoorwaarden). Deze artikelen zijn conform de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) opgesteld. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De Zellingen heeft een privacyreglement dat onder andere beschrijft hoe om te gaan met de gegevensverzameling van cliënten binnen de kaders van de wet.

Reparaties

Voor reparaties van persoonlijke eigendommen en apparatuur, bijvoorbeeld tv, lampen, etc. dient  u zelf zorg te dragen. Als er een technisch probleem is in de kamer of aan de door De Zellingen beschikbaar gestelde zaken kunt u dit doorgeven aan uw EVV’er of verzorgende. Zij zullen dan de technische dienst inschakelen.

Roken

De Zellingen is vanaf 1 juli 2021 een rookvrije organisatie. Dit houdt in dat het voor iedereen die niet op één van onze locaties woont of revalideert, verboden is om op en rond de betreffende Zellingenlocatie te roken. Bewoners en cliënten verzoeken wij om zoveel mogelijk op het eigen balkon (indien aanwezig) of buiten de locatie te roken.

Persoonsgerichte zorg en eigen regie vinden we heel belangrijk, ook wanneer een bewoner of cliënt rookt..We willen daarom goede afspraken maken en tot een oplossing komen die zo min mogelijk overlast oplevert voor medebewoners, bezoekers en medewerkers. Momenteel wordt er per locatie in samenspraak met de cliëntenraad een zo passend mogelijk rookbeleid ontwikkeld. Zo zal er bij elke locatie buiten op het terrein een rookplek worden aangewezen. Deze rookplek mag uitsluitend worden gebruikt door bewoners en cliënten.

Toegankelijkheid locatie

Alle algemene ruimten in Rijckehove die niet zijn aangemerkt als dienstruimten, zijn voor u toegankelijk. Rijckehove is 24 uur per dag toegankelijk. Als u na 22.00 uur Rijckehove binnenkomt of wanneer u meer dan een dag/nacht afwezig bent, dient u uw EVV’er of woonzorgmanager van de afdeling hiervan op de hoogte te brengen.

Schoonmaak

De verpleegafdelingen worden volgens een vast schoonmaakprogramma gereinigd.

Technische dienst

De Technische dienst (TD) is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gebouwen, installaties en terreinen van De Zellingen. De TD wordt ook ingeschakeld wanneer er kleine reparaties zoals een slecht werkende afvoer, slecht sluitend slot of reparaties aan huishoudelijke apparatuur verricht dienen te worden. Wanneer u iets heeft wat onder deze zaken valt kunt u dit melden bij het verzorgend personeel. Zij zorgen er vervolgens ook voor dat de TD wordt ingeschakeld.

Zellingen servicepas

U en uw familie kunnen een Zellingen servicepas aanvragen via het formulier Aanvraag Zellingenpas in de opname- of revalidatiemap. Met het pasje kan buiten openingstijden toegang worden verkregen tot Rijckehove. 

Voor verdere informatie en afspraken met betrekking tot de toegang tot Rijckehove en sleutels verwijzen wij u naar de sleutelprocedure van de locatie.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel met 010 - 284 33 00 of stel uw vraag hieronder.

Wij helpen u graag verder!

CAPTCHA
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.