Beleid, wet- en regelgeving

Naast onze algemene leveringsvoorwaarden krijgt u te maken met diverse wet- en regelgeving die van invloed is op de zorg die u ontvangt.

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden versterken uw positie en geven duidelijkheid over wat cliënten en zorgaanbieders van elkaar kunnen verwachten. De algemene leveringsvoorwaarden kunt u vinden in de folder die is bijgesloten in de opnamemap of door op de link hieronder te klikken.

» Algemene leveringsvoorwaarden

Euthanasiebeleid

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd door een arts, als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en als u een vrijwillig en weloverwogen verzoek gedaan heeft. De arts en u kunnen tot de keuze van euthanasie komen als beiden ervan overtuigd zijn dat er voor de situatie geen redelijke andere oplossing is. Ook moet tenminste één andere, onafhankelijke arts tot die conclusie komen.

Giften

Medewerkers mogen geen fooien en geschenken (voor eigen bate) aannemen. Indien u uw erkentelijkheid wilt laten blijken kan dit via de woonzorgmanager of locatiemanager. In overleg wordt dan een passende bestemming voor de gift gezocht. Ook kan een donatie worden gegeven aan de Stichting Vrienden van Rijckehove.

Reanimatiebeleid

De visie van De Zellingen is reanimatie, tenzij. Het tenzij heeft betrekking op de mate waarin de gezondheidstoestand van u de kans op een succesvolle reanimatie toelaat. De specialist ouderengeneeskunde of huisarts zal kort na opname het reanimatiebeleid met u bespreken. Vervolgens legt de specialist ouderengeneeskunde/huisarts de afspraken vast in uw dossier, zodat de medewerkers op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken over reanimeren.

Privacy en bescherming persoonsgegevens

De Zellingen respecteert en beschermt uw autonomie en persoonlijke levenssfeer.

U heeft recht op inzage in uw zorgdossier. Niemand anders dan u of uw vertegenwoordiger en de hulpverleners die bij uw zorg en behandeling betrokken zijn, hebben het recht het dossier in te zien. Alleen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft, mogen anderen het inzien.

Zonder toestemming mogen er geen beeldopnamen worden gemaakt waarop cliënten, medewerkers en vrijwilligers herkenbaar in beeld komen. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan dient u dit vóór het gesprek kenbaar te maken. Zonder toestemming mag u geen geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken.

In de zorgovereenkomst van De Zellingen staat verder omschreven hoe we omgaan met uw privacy en persoonsgegevens (Algemene leveringsvoorwaarden). Deze artikelen zijn conform de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) opgesteld. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De Zellingen heeft een privacyreglement dat onder andere beschrijft hoe om te gaan met de gegevensverzameling van cliënten binnen de kaders van de wet.

Regeling kleine uigaven (zakgeldregeling)

Bij het opnamegesprek bespreekt uw EVV’er de regeling kleine uitgaven met u. Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u het hiervoor bestemde formulier invullen en overhandigen aan uw EVV’er.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De wet Wlz vergoedt langdurige zorg wanneer u een ernstige beperking heeft. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. De Wlz vergoedt de volgende soorten zorg:

  • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan;
  • Verpleging, zoals wondverzorging of injecteren;
  • Begeleiding, zoals het begeleiden van activiteiten en dagopvang;
  • Behandeling, zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte;
  • Langdurig verblijf in een zorginstelling, zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis;
  • Tijdelijk verblijf in een zorginstelling.

Ziekenhuisverblijf, mantelzorg, revalidatiezorg en voorzieningen uit de Wmo vallen niet onder de Wlz. Voor de meeste vormen van de Wlz-zorg heeft u een Wlz-indicatie nodig.

Wettelijk vertegenwoordiger

Als u wilsonbekwaam bent, wordt er een vertegenwoordiger aangesteld die de immateriële belangen behartigt. Bij immateriële belangen gaat het om persoonlijke zaken zoals de zorgverlening en behandeling, toestemming voor behandelingen, deelname aan het zorgleefplangesprek e.d. De vertegenwoordiger ontvangt, naast u, als enige, gevraagd en ongevraagd, van de verzorging, verpleging, behandelaars en de arts, informatie over uw toestand.

U kan in principe zelf een vertegenwoordiger aanstellen. Dit komt ook het meeste voor. Ook kan de rechter een persoon aanstellen die uw zaken regelt. Dit heet dan officieel de mentor.

Dat u een vertegenwoordiger heeft, betekent echter niet automatisch dat de vertegenwoordiger alles beslist en u zelf niets meer kan beslissen of willen. Als u nog wilsbekwaam bent, beslist u zelf over de zorgverlening. U dan wel iemand in uw naaste omgeving die hierbij helpt en ondersteunt. Dit is dan niet de vertegenwoordiger, maar dit noemen we de eerste contactpersoon.

Hoe wordt een vertegenwoordiger aangesteld? Als we de wet volgen dan kunnen als vertegenwoordiger optreden:

  1. Een mentor of curator: benoemd door de rechter
  2. De schriftelijke gemachtigde: benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)
  3. De echtgenoot of partner: niet benoemd maar vrijwillig
  4. Ouder/kind/broer/zus: niet benoemd maar vrijwillig

In principe moet dus eerst gekeken worden of er een mentor of schriftelijk gemachtigde is. In de praktijk zal het in de meeste gevallen zo zijn dat u zelf een vertegenwoordiger aanwijst, of uw familie kan dit in overleg besluiten als u wilsonbekwaam wordt. Ontbreken familieleden of wensen zij niet als zodanig op te treden (het is geen plicht) dan zal De Zellingen de familie verzoeken om de rechter een mentor aan te laten stellen. Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen, dan kan De Zellingen zelf een verzoek indienen om een mentor aan te laten stellen. Bij mentorschap wordt officieel door de rechter een mentor aangesteld die de persoonlijke zaken (belangen die niet over geld en goederen gaan) behartigt.

Voor de behandeling van de aanvraag voor mentorschap moet griffierecht (een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak) betaald worden. Meer informatie over mentorschap en de aanvraag daarvan zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

WGBO regelt de relatie tussen u en de zorgverlener en heeft als doel tot een gelijkwaardige relatie te komen. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat Rijckehove en u onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO staat een aantal spelregels vastgelegd. Die spelregels zijn op te delen in rechten en plichten voor u en rechten en plichten voor Rijckehove. Het uitgangspunt van De Zellingen is dat we altijd alles met u zelf bespreken zolang u nog wilsbekwaam bent.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) - beschermt de rechten van gedwongen opgenomen cliënten. De Wzd bepaalt wanneer u tegen uw zin opgenomen mag worden en aan welke regels hulpverleners zich dan moeten houden. Het doel van de Wzd is om bij onvrijwillig verblijf uw rechten en van uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger te beschermen. Het is dus heel belangrijk dat u zelf zo goed mogelijk probeert aan te geven wat u wel en niet wilt. Maak dit duidelijk aan uw EVV’er of de behandelaars en verzorgenden.

Kijk op Wet zorg en dwang voor meer informatie.

Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische handelingen te ondergaan. Of onder welke omstandigheden u een bepaalde handeling juist wel wenst te ondergaan. Een wilsverklaring is er voor de gevallen waarin u niet meer zelf kan beslissen, bijvoorbeeld omdat u in coma ligt. Een euthanasieverklaring en een behandelverbod zijn ook wilsverklaringen.

Wanneer u een wilsverklaring heeft, dan houdt een arts hier rekening mee. Een arts is echter niet verplicht het verzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als de arts acuut moet ingrijpen of als hij er niet van overtuigd is dat de verklaring actueel is, of van toepassing is in de betreffende situatie. Bij euthanasie geldt dat de arts altijd moet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen uit de Euthanasiewet.

U kan zelf een wilsverklaring opstellen. Het is verstandig als u de wilsverklaring bespreekt met de arts en naaste familie. Zij zijn dan ook op de hoogte van uw wensen. In de wilsverklaring kunt u ook een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemen. Deze persoon beslist dan wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kan beslissen.

Is er niet vastgesteld wat er moet gebeuren als u zelf niet meer over uw medische situatie kan beslissen, dan betrekt de hulpverlener een naaste bij de besluitvorming. Allereerst de echtgenoot of partner, anders een ouder, kind, broer of zus. Als er niemand in de familie of kennissenkring de rol van vertegenwoordiger op zich wil nemen, beslist de hulpverlener zelf.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel met 010 - 284 33 00 of stel uw vraag hieronder.

Wij helpen u graag verder!

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.