Zorg en ondersteuning

Informatie over de ondersteuning, zorg en verpleging die u krijgt in Crimpenersteyn, van het zorgleefplan en medicatie tot informatie over onze zorgmedewerkers, artsen en behandelaren.

Arts en behandelaren

In Crimpenersteyn wordt de medische zorg voor de verpleeghuiscliënten gecoördineerd door de specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er ook diverse behandelaars in huis. Op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde kan fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, maatschappelijk werk en een psycholoog of bijvoorbeeld een diëtiste worden ingeschakeld voor cliënten met een ZZP met behandeling. Wanneer u een ZZP zonder behandeling heeft wordt de medische zorg gecoördineerd door de huisarts. De huisarts komt op afspraak langs. U kunt uw eigen huisarts behouden.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgnde (EVV'er)

De EVV’er is voor u en uw naasten het eerste aanspreekpunt op de afdeling. U kunt bij hem/haar terecht met vragen op het gebied van de zorgverlening en het maken van afspraken voor in het zorgplan. Ook is de EVV’er verantwoordelijk voor de continuïteit van uw zorgverlening.

Familienet

Via Familienet delen onze medewerkers berichten, foto's en video's via een veilige persoonlijke pagina, om familie op de hoogte te houden van belangrijke en mooie momenten in het dagelijks leven van onze bewoners. Wilt u gebruik maken van Familienet, dan kunt u dit aangeven bij de zorgmedewerkers op de afdeling waar uw naaste verblijft.

Geestelijke verzorging

Opname in een zorgcentrum kunt u uit balans brengen en roept vaak veel vragen op. De geestelijke verzorgers van Crimpenersteyn zijnbeschikbaar voor alle cliënten, ongeacht hun levenbeschouwelijke achtergrond. Zij luisteren, denken mee en begeleiden bij vragen en zorgen die deze levensfase met zich meebrengt. Alles wat u met hen in vertrouwen bespreekt, valt onder hun beroeps- en ambtsgeheim. Indien gewenst kunnen ook uw familieleden een beroep op de geestelijke verzorgers doen via telefoonnummer 088 - 206 90 00 en via e-mailadres geestelijkeverzorging@zellingen.nl. U kunt ook via uw eigen afdeling naar hen vragen.
Naast de persoonlijke gesprekken zijn er groepsactiviteiten die de geestelijke verzorgers organiseren. Iedere maand is er in de recreatiezaal een muziekuur: klassieke muziek, afgewisseld met het zingen van christelijke liederen. Verder zijn er op de verpleegafdelingen huiskamerdiensten (Kraalsteen en Edelsteen) en gesprekskringen (IJsselsteen en Kievit) rond levensbeschouwelijke thema’s. U bent hartelijk welkom.

 

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Mantelzorgers worden naast professionele zorgverleners en vrijwilligers gezien als partners in de zorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers hierbij ondersteuning op maat krijgen. Het als mantelzorger doen van activiteiten vindt plaats op vrijwillige basis, de mantelzorger moet het willen en kunnen. De Zellingen stimuleert mantelzorgers actief een bijdrage te leveren aan de zorg voor de cliënt. Uw partner of familielid kan u als mantelzorger begeleiden bij sociale activiteiten zoals het bezoeken van een activiteit of buiten wandelen, helpen bij praktische zaken zoals het begeleiden bij een doktersbezoek en ondersteunen bij de maaltijd.

In afgesproken situaties kan de mantelzorger hulp bieden bij de persoonlijke verzorging zoals het helpen bij het aantrekken van steunkousen. Wanneer een cliënt wordt opgenomen in een zorgcentrum of verpleeghuis gaat het vooral om activiteiten die de mantelzorger voor de opname ook gewend was te doen.

Ondersteuning tijdens het mantelzorgproces

Ondersteuning is er in de vorm van lotgenotencontact op familieavonden, informatie- en themabijeenkomsten of een gesprek met de EVV’er of zorgcoördinator. De mantelzorger kan ook telefonisch contact opnemen met de coördinator van het steunpunt Mantelzorg Buurtkracht via telefoonnummer 010 - 264 02 20.

Medicatie

U krijgt op de juiste tijden van een bevoegde medewerker de juiste medicatie op de juiste wijze aangereikt of toegediend. Wanneer u er nog toe bekwaam bent, heeft u de medicatie in eigen beheer. Dit doet u aan de hand van een actueel medicatieoverzicht.

Opname in het ziekenhuis

Wanneer u in Crimpenersteyn woont en wordt opgenomen in het ziekenhuis dan wordt uw bed vrijgehouden zolang het ziekenhuis niet heeft aangegeven dat u niet meer terugkomt. Het bed wordt geregistreerd op de ZZP die u voor de ziekenopname had. Mocht de ZZPindicatie wijzigen gedurende de opname in het ziekenhuis dan zal vanaf de afgiftedatum de nieuwe indicatie gelden. De nieuwe indicatie moet wel passend zijn binnen de locatie en de doelgroep. Mocht de nieuwe indicatie aanleiding zijn om te verhuizen dan gebeurt dit in overleg met u, het ziekenhuis en Clientservice De Zellingen.

In geval van afspraken in het ziekenhuis bent u zelf verantwoordelijk voor begeleiding en vervoer naar het ziekenhuis en terug naar Crimpenersteyn.

 

 

 

 

 

 

Overlijden

Crimpenersteyn heeft geen eigen rouwkamer. Na het overlijden van uw dierbare moet u contact zoeken met een uitvaartonderneming. Bij overlijden moet u er op kunnen vertrouwen dat uw wensen respectvol worden uitgevoerd. U kunt wensen hebben op het gebied van de laatste verzorging, opbaren en afscheid nemen. Het is belangrijk dat deze bekend zijn bij de EVV’er.

 

Overplaatsing

Het overplaatsen naar een andere afdeling kan overwogen worden indien medische of gedragsmatige aspecten dit noodzakelijk maken. Wanneer de herindicatie binnen is en er plaats is op een andere afdeling binnen Crimpenersteyn kan de overplaatsing plaatsvinden.

Specialist Ouderengeneeskunde

U heeft een vaste behandelend arts. Wie dit is krijgt u te horen tijdens het opnamegesprek. Elke verpleegafdeling heeft daarnaast ook een eigen afdelingsarts. Voor meer informatie kunt terecht bij uw EVV’er of woonzorgmanager van de afdeling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk binnen Crimpenersteyn en we zijn dan ook blij dat we op een groot aantal een beroep kunnen doen. Vrijwilligers ondersteunen bij diverse activiteiten die wekelijks georganiseerd worden of geven extra aandacht aan cliënten en helpen op de huiskamers. Vrijwilligers zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven in Crimpenersteyn.

Vrijwiligers zijn er nooit genoeg. Mocht u iemand weten die interesse heeft in vrijwilligerswerk, dan kunt u dat doorgeven aan onze vrijwilligerscoördinator Marjan de Pee via telefoonnummer 088 - 206 97 11 of via e-mailadres lmdepee@zellingen.nl.

 

Woonzorgmanager/Locatie MT

Het locatie MT waaraan ook de woonzorgmanagers deelnemen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de locatie en op op de afdelingen, De woonzorgmanager is bij afwezigheid van uw EVV’er het contactpersoon.

Zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst zijn wederzijdse rechten en plichten geregeld en zijn voorwaarden opgenomen over de zorgverlening, wettelijke vertegenwoordiging, informatievoorziening, persoonlijke levenssfeer, wonen en dienstverlening en overige aanvullende bepalingen, zoals kosten, klachten en het opzeggen van de overeenkomst. Clïentservice De Zellingen of uw EVV’er bespreekt met u de zorgovereenkomst. Vervolgens wordt gevraagd de zorgovereenkomst te ondertekenen. Eén exemplaar is voor u en het andere exemplaar wordt bewaard in uw zorgdossier op de afdeling.

 

Zorgleefplan

Het zorgleefplan is het plan waarin de wederzijdse afspraken tussen u en de zorgverlener staan vastgelegd. Deze afspraken gaan over de bijdragen die u zelf, professionals, mantelzorgers en vrijwilligers leveren aan de kwaliteit van leven. Uitgangspunt van het zorgleefplan is dat de afspraken zo goed mogelijk aansluiten op uw specifieke wensen en behoeften en is erop gericht de regie te behouden/herwinnen. Iedereen is anders en daarom u een eigen en uniek zorgleefplan waarin uw wensen, behoeften en afspraken over de zorgverlening en ondersteuning zijn opgenomen. Het zorgleefplan wordt minimaal twee keer per jaar met u geëvalueerd in het Zorgleefplangesprek.

 

Zorgleefplangesprek

Het zorgleefplangesprek is een periodieke bespreking tussen verschillende disciplines met u en uw EVV’er. Het zorgleefplan is het uitgangspunt van dit gesprek (evaluatie). Samen met u of uw vertegenwoordiger (en eventueel de contactpersoon) bespreken we tijdens het zorgleefplangesprek hoe het wonen, de zorg, het welzijn en eventueel de behandeling bevallen. Bij een dergelijk overleg kunnen deskundigen u kunnen ondersteunen, zoals de specialist ouderengeneeskunde of de fysiotherapeut, aanwezig zijn. Ter voorbereiding van het zorgleefplangesprek is het belangrijk om het zorgleefplan op te vragen en te lezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel met 010 - 284 33 00 of stel uw vraag hieronder.

Wij helpen u graag verder!

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.